•  تنها افراد، گروه‌ها یا شرکت‌هایی می‌توانند در این فراخوان شرکت کنند که به نمونه اولیه یا پروتوتایپ محصول/خدمت دست یافته باشند. ( افراد، گروه‌ها یا شرکت‌هایی که در مراحل قبلی ( صرفا وجود ایده یا آغاز اقدام جهت طراحی مدل کسب‌و کار ) قرار دارند، در فراخوان‌های رویدادهای دریا ایده شرکت نمایند).
  •  کسب‌وکار یا محصول/خدمت شرکت‌کنندگان لزوما باید برپایه کاربرد دریایی راه‌اندازی شده باشد یا عملکرد محصول/خدمت تاثیر مستقیم در صنعت دریایی داشته باشد.
  • هیچ محدودیتی به لحاظ «میزان فروش» برای ثبت نام در این فراخوان وجود ندارد. افراد، گروه‌ها یا شرکت‌هایی که نمونه اولیه، آزمایشگاهی یا پروتوتایپ خود را توسعه داده، اما تاکنون فروش نداشته یا فروش ناچیزی داشته‌اند نیز می‌توانند در این فراخوان ثبت نام نمایند.
  • روش انتخابی برای تولید محصول باید تکرارپذیر، مقیاس‌پذیر و از نظر قیمت تمام شده از قابلیت صنعتی شدن (تولید انبوه) برخوردار باشد.
  • ماده یا مواد اولیه مورد استفاده نباید سمی بوده و همچین فرایند ساخت نباید برای انسان و محیط زیست مخاطره جدی داشته باشد.

ارزان بودن و سهولت تأمین مواد اولیه مصرفی، از معیارهای اصلی ارزیابی است.